Accountants BV
Amsterdam | Zaanstad | info@duidelijk.ac | 075 76 00 800
Login

Algemene voorwaarden evenementen

Algemene voorwaarden evenementen/ bijeenkomsten/ trainingen Duidelijk Accountants te Krommenie 2020

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanmelden: het aanmelden van Deelnemer bij Duidelijk Accountants om gebruik te kunnen maken van de Dienst;
 2. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden evenementen/ bijeenkomsten/ trainingen Duidelijk Accountants te Krommenie 2020;
 3. Dienst: de mogelijkheid om, al dan niet tegen betaling, fysieke en/of digitale evenementen en bijeenkomsten (o.a. seminars) bij te wonen/ te volgen,
 4. Deelnemer: natuurlijk persoon, rechtspersoon of een overheidsorganisatie, die gebruik maakt van de Dienst;
 5. Overeenkomst: overeenkomst tussen Duidelijk Accountants en Deelnemer;
 6. Website: www.duidelijk.ac
Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die Duidelijk Accountants sluit met betrekking tot de Dienst.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Duidelijk Accountants en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe  bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst met Deelnemer komt tot stand nadat Duidelijk Accountants de aanmelding van Deelnemer heeft aanvaard. De aanvaarding door Duidelijk Accountants vindt per e-mail plaats.
Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is Deelnemer zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. Duidelijk Accountants is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor Deelnemer toegankelijk te houden.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het bezoeken/ volgen van of deelnemen aan het (digitaal) evenement of de bijeenkomst.

Artikel 5: Betaling
 1. Betaling vindt standaard plaats bij aanmelding voor een (al dan niet digitaal) evenement of bijeenkomst via de ticketservice.
 2. In afwijking op lid 1 van dit artikel kan betaling door middel van automatisch incasso worden afgesproken. Hierbij gelden de voorwaarden die alsdan worden overeengekomen.
 3. Indien betaling op rekening wordt afgesproken, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum op een door Duidelijk Accountants aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Als betaling uitblijft, kan Duidelijk Accountants een beroep doen op een incassobureau. Tevens kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Duidelijk Accountants hierbij zal maken, dienen door Deelnemer te worden vergoed.
Artikel 6a: Annulering bedrijven/ ondernemers
 1. Annulering is niet mogelijk.
 2. Indien Deelnemer niet in staat is om zelf het evenement of de bijeenkomst bij te wonen, is Deelnemer bevoegd een vervanger aan het evenement/de bijeenkomst te laten deelnemen.
 3. Duidelijk Accountants behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het evenement/ de bijeenkomst te annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum voor het evenement/ de bijeenkomst zonder dat Duidelijk Accountants gehouden is tot enige schadevergoeding. Deelnemer dan wel de vervanger ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt Deelnemer een passend alternatief geboden. Als deelnemer hiervan gebruikmaakt wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.
Artikel 6b: Annulering particulieren/ consumenten
 1. Diensten die worden aangeschaft via de Website, kunnen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen worden geannuleerd (herroepingsrecht), door het versturen van een mail naar info@duidelijk.ac.
 2. Bij het aanschaffen van een online Dienst, waarbij levering plaatsvindt tijdens de bedenktijd van 14 dagen, ziet Deelnemer af van het herroepingsrecht vanaf het moment dat de Dienst geheel of gedeeltelijk is geleverd. Een Dienst is geheel of gedeeltelijk geleverd, zodra Deelnemer toegang heeft gekregen tot materialen, door (digitale) toezending van deze materialen danwel door toezending van inloggegevens.
 3. Artikelen 6a.2 en 6a.3 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7: Overmacht
 1. Duidelijk Accountants heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van Duidelijk Accountants niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van docenten.
 2. Bij verhindering van docenten door ziekte of overmacht is Duidelijk Accountants, bevoegd (doch niet verplicht) een vervanger in te schakelen.
 3. Duidelijk Accountants is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze  termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
Artikel 8: (Persoons)gegevens

In het kader van het gebruik en uitvoering van een Dienst zal Duidelijk Accountants mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en onze Privacystatement. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/ haar opgegeven (persoons)gegevens.

Artikel 9: Intellectueel eigendom en auteursrechten
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van het evenement/ de bijeenkomst verstrekte informatie en/ of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij Duidelijk Accountants of derden. De van Duidelijk Accountants verkregen informatie en/ of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Deelnemer. Het is Deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie en/ of (werk) materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).
 2. De auteursrechten, die rusten op het beeld- en of geluidmateriaal in het kader van het (digitale) evenement/ de bijeenkomst berusten bij Duidelijk Accountants of derden. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten overgedragen aan Deelnemer.
 3. Deelnemer erkent de in eerste en tweede lid genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Duidelijk Accountants om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.
Artikel 10: Bijzondere bepalingen
 1. Het is Deelnemer niet toegestaan tijdens het betreffende evenement of de bijeenkomst reclame te maken/ verspreiden (waaronder flyeren) van zijn/ haar eigen onderneming of andere ondernemingen, die niet deelnemen aan het betreffende evenement/ de bijeenkomst.
 2. Voorts dient Deelnemer  instructies op te volgen van medewerk(st)ers van Duidelijk Accountants in het kader van het evenement/ de bijeenkomst.
 3. Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering  van het evenement/ de bijeenkomst.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
 1. Hoewel het evenement/ de bijeenkomst, of de in dat kader aangeboden informatie en/ of (werk) materiaal, met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt Duidelijk Accountants geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/ of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie en/ of (werk)materiaal van het evenement/ de bijeenkomst;
 2. Duidelijk Accountants is niet aansprakelijk voor bij Deelnemer ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie;
 3. Duidelijk Accountants aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Duidelijk Accountants;
 4. Voor zover Duidelijk Accountants aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt;
 5. Duidelijk Accountants is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij op het evenement/ de bijeenkomst;
 6. Duidelijk Accountants is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan Duidelijk Accountants of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is Duidelijk Accountants alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.
Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien  uit deze algemene voorwaarden of daarmee samenhangende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin Duidelijk Accountants gevestigd is.
 3. Partijen  zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Deze Algemene voorwaarden evenementen/ bijeenkomsten/ trainingen Duidelijk Accountants te Krommenie 2020 gelden met ingang van 15 februari 2020.
Terug
Webdesign door Lined webdevelopment
www.duidelijk.ac gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.duidelijk.ac toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren