Accountants BV
Amsterdam | Zaanstad | info@duidelijk.ac | 075 76 00 800
LoginNoodpakket banen en economie

Op 20 mei is het Noodpakket banen en economie 2.0 bekend gemaakt, de opvolger van het op 17 maart gelanceerde Noodpakket banen en economie. Het kabinet geeft hiermee opnieuw hoge prioriteit aan het behoud van banen en het bieden van ondersteuning bij acute problemen die werknemers, zzp-ers en bedrijven ondervinden als gevolg van Corona. 

We lichten de belangrijkste maatregelen en de aanpassingen uit de noodpakketten toe.

Loon werknemers en inkomen zzp-ers

Loonkostensubsidie (NOW)

Ter compensatie van de loonkosten is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. Deze tegemoetkomingsregeling maakt het mogelijk om meer werkgevers, sneller financieel tegemoet te komen. 

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. Deze periode is inmiddels verlengd met 4 maanden. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf om:
  • géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. 
  • het loon aan betrokken werknemers volledig door te betalen.
De tegemoetkomingsregeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden.

UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Aanvragen voor de eerste 3 maanden kunnen vanaf 6 april tot en met 5 juni (was oorspronkelijk 31 mei) bij UWV kunnen worden ingediend.
Aanvragen voor de tweede termijn van 4 maanden zullen naar verwachting kunnen ingediend vanaf 6 juli tot en met 30 september
Voor meer informatie klik hier.

Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers (Tozo)

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het corona-virus te beteugelen derven veel zelfstandigen, zoals in de culturele sector en de horeca, noodgedwongen inkomsten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden. Ook deze regeling is met 4 maanden verlengd.

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum.

Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:
  • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500 per maand (netto).
  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. In de eerste tijdelijke regeling was geen sprake van een vermogens- of partnertoets. In de verlenging wordt wel getoetst aan het inkomen van de partner.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.
Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is. Op die manier moeten misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering worden voorkomen. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.
Update 28-03-2020: tijdelijke noodmaatregel zelfstandige ondernemers van start, klik hier, de regeling is aan te vragen via de gemeente, voor meer informatie en links naar de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, klik hier.

WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen.

Werkgevers die geen schriftelijke arbeidsovereenkomsten hebben, hebben eerder tot 1 april 2020 de tijd kregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Het coulanceregime, zoals beschreven in de brief van december en geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.

Noodloket (TOGS)

Voor de eerste 3 maanden vanaf 17 maart was een Noodloket gestart voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen (TOGS).

Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. 
Update 28-03-2020: het noodloket is geopend, klik hier voor meer informatie. Aanvragen kan hier.

Deze regeling is niet verlengd.

Maatwerk bij criteria SBI-codes
De lijst met branches die in aanmerking komen, staat op rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister, kunnen dat melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Als ondernemers door een verkeerde registratie tussen wal en schip dreigen te vallen, zal dat per geval worden bekeken. 

Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)
In het Noodpakket banen en economie 2.0 van 20 mei 2020, is een nieuwe regeling opgenomen voor de compensatie van de vaste lasten van de hardst geraakte MKB ondernemingen zoals horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters, waarvan een aantal sectoren ook in de zomermaanden nog gesloten blijft. 

Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor drie maanden. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%. 

Deze regeling zal worden uitgevoerd door RVO.
 
Liquiditeitssteun 

Uitstel van betaling van belastingen

De Belastingdienst zal bijzonder uitstel van betaling verlenen aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Ondernemers kunnen met een brief of via een webformulier uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

Ondernemers hoeven niet meteen de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen. Voor belastingschulden hoger dan € 20.000, zal dat bij verlening van het uitstel wel noodzakelijk zijn. Het kabinet wil dit proces voor de ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken met zo min mogelijk administratie. Het kabinet onderzoekt nog hoe dit het meest eenvoudig kan worden vormgegeven.

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een boete (een zogenaamde “verzuimboete”) voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel van betaling moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Uitstel geldt in beginsel voor 3 maanden en kan worden verlengd als je aannemelijk kunt maken dat betalingsproblemen door de crisis zijn ontstaan en als de ondernemer verklaart geen dividenden en bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.

Verlaging invorderingsrente en belastingrente

Omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen, worden de rentepercentages van zowel de invorderingsrente als de belastingrente (tijdelijk) vastgesteld op 0,01%.

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 wordt de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet voor de eerste deadline of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook de belastingrentepercentages worden tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

De belastingrente wordt zo snel mogelijk aangepast. Daarbij geldt om uitvoeringstechnische redenen dat de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020.

Omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen, worden alle rentepercentages (tijdelijk) vastgesteld op 0,01%.

De verlaagde rentepercentages gelden tot 1 oktober 2020.

Wijzigen van de voorlopige aanslag 

Ondernemers betalen vaak belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Daardoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

Corona Overbruggingslening (COL)
Deze regeling is speciaal in het leven geroepen ter ondersteuning van innovatieve bedrijven.
In de tweede ronde Noodsteunmaatregelen is extra geld beschikbaar gesteld voor ondersteuning van deze groep ondernemers.

Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen. 

Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker.

GO-regeling (Garantie Ondernemersfinanciering)

Met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is het makkelijker om een banklening of bankgarantie te krijgen. De bank krijgt een 50% Staatsgarantie en loopt zo minder risico. Met de GO-regeling kunnen ondernemers minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen lenen.

Het garantiebudget van de GO zal substantieel worden verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Ook de maximale GO-faciliteit per onderneming zal substantieel worden verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. 

Deze regeling stond in beginsel open tot en met 31 mei 2020 en zijn in de tweede ronde Noodsteunmaatregelen verlengd.

Qredits 

Qredits is de op Nederlandse markt uniek als verstrekker van microkredieten en heeft als Stichting een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan reguliere banken, o.a. met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het business plan. Het kabinet zal Qredits financieel ondersteunen met een bedrag van maximaal € 6 miljoen. Deze ondersteuning zal in principe gelden voor een termijn van negen maanden. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020.

De in aanmerking komende ondernemingen zullen ondersteund worden door middel van uitstel van de aflossingsverplichting voor een periode van maximaal zes maanden waarbij over deze periode tevens een rentekorting wordt aangeboden. 

De openstelling geldt uitsluitend voor coronagerelateerde aanvragen. Qredits zal hiervoor een 
adequate toets ontwikkelen. Met deze maatregel wordt verwacht dat Qredits 3.000 tot 6.000 ondernemingen kan faciliteren de huidige ongewisse economische malaise het hoofd te bieden. 
Het Kabinet zal deze maatregel met de Europese Commissie bespreken en kan daarna per direct geïmplementeerd worden door Qredits.

Nieuwe belastingmaatregelen 24-04-2020

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. 

Verlaging gebruikelijk loon DGA bij omzetdaling
Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat DGA's tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De uitwerking van deze maatregel volgt zo spoedig mogelijk. De vormgeving van deze maatregel en de voorwaarden zullen vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling en voorwaarden die tijdens de kredietcrisis in 2009 zijn getroffen.

Let op! wil je als DGA je salaris verlagen, zorg dan voor notulen van een besluit van de Algemene Vergadering waarin tot de salarisverlaging is besloten en voor een addendum op de arbeidsovereenkomst.

Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium
Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. 

Werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. 

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. 

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen. 

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. 

  Terug
Webdesign door Lined webdevelopment
www.duidelijk.ac gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.duidelijk.ac toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren