Accountants BV
Amsterdam | Zaanstad | info@duidelijk.ac | 075 76 00 800
LoginZelfstandigen/ gemeenteloket

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Ook DGA's kunnen een beroep doen op deze regeling als zij aan de voorwaarden voldoen. De regeling is aan te vragen tot en met 31 mei 2020. Deze regeling is verlengd met 3 maanden. De voorwaarden voor de 2e periode van 3 maanden (2e tranche) zijn aangepast

Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ook deze regeling is verlengd. met aangepaste voorwaarden.

Let op: Vraag de regelingen alleen aan als je aan de voorwaarden voldoet. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. Voor het overige geldt voor gemeenten een terugvorderingsbevoegdheid. Voor inkomensondersteuning moet de zelfstandige aangeven - dat zij verwachten - dat als gevolg van de coronacrisis het inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente. Er vindt controle en verrekening plaats. 

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bevat de volgende elementen:
 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • In de tweede tranche (tweede 3 maanden) wordt een verklaring van de ondernemer gevraagd dat geen sprake is van surcéance van betaling of faillissement.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500 per maand (netto).
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-, tegen een rente van 2%.  
 • De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. De lening kan binnen vier weken worden verstrekt.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden.
 • Er is in deze tijdelijke regeling in de eerste tranche (eerste 3 maanden) geen sprake van een vermogens- of partnertoets. In de tweede tranche (2e periode van 3 maanden) wordt wel gekeken naar het inkomen van de partner.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.
 • De uitkering telt gewoon mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen. 
Voorwaarden Bbz
De regeling is geënt op de systematiek van de Bbz (Bijzondere bijstand zelfstandigen) dit betekent dat:
 • Je in Nederland moet wonen en je onderneming in Nederland gevestigd moet zijn.
 • Je moet in 2019 hebben voldaan aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar, ofwel gemiddeld 23,5 uur per week aan de onderneming besteden).
 • Is de onderneming na 1 januari 2019 gestart? dan moet je in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in je bedrijf gewerkt hebben.
 • Voor een DGA komt daarbij dat hij alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • Je voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief moet zijn geweest als zelfstandige en moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Op 24 april is besloten dat ondernemers in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed, ook als ze die gelet op de coronacrisis niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor seizoengebonden ondernemers zal een aanvullende regeling worden getroffen. Zij worden geacht het aantal uren te hebben besteed in deze periode zoals zij dat ook in andere jaren plegen te doen. De ondernemer kan dan met behulp van de administratie van vorig jaar inschatten hoeveel uren hij aan de onderneming heeft besteed in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019 en zo ook beoordelen of hij in 2020 aan het urencriterium voldoet

Verrekening inkomsten met Tozo
In de periode waarover Tozo is aangevraagd worden betalingen van facturen voor eerder verricht werk buiten beschouwing gelaten. Dit meldt Staatssecretaris van Ark in zijn brief aan de tweede kamer op 24 april 2020. Alleen inkomen dat betrekking heeft op de periode waarover Tozo wordt aangevraagd wordt in aanmerking genomen. Bij inkomen uit arbeid is de periode waarop het inkomen betrekking heeft de periode waarin de arbeid, waaruit dat inkomen is verkregen, is verricht. Een factuur die betaald wordt in maart, maar waarvan het werk is verricht in februari, wordt dus niet betrokken bij het berekenen van de Tozo-uitkering.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)/ € 4.000 noodsteun regeling
Deze regeling is bedoeld als tegemoetkoming van omvangrijke vaste lasten, anders dan personeelslasten. Daarom richt de regeling zich op ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen, die los staan van de eigen woning, die essentieel zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, en zorgen voor omvangrijke, periodiek terugkerende vaste lasten. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente. Deze regeling is na 3 maanden niet verlengd. Hiervoor in de plaats komt de tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL).

De onderneming moet op een ander adres staan ingeschreven dan het huisadres. Echter, in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, is sprake van significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning door sommige ondernemingen, terwijl er daarnaast andere ondernemingen zijn met meer grootschalige dienstverlening vanuit een fysieke vestiging met omvangrijke periodieke vaste lasten, terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Dit geldt bijvoorbeeld in de sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar bijvoorbeeld ook voor de houder van een manege op het eigen erf.

Om de ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben. Kappers waarbij de onderneming staat ingeschreven op een ander adres dan het woonadres, komen dus automatisch in aanmerking voor de tegemoetkoming, waar collega’s die ingeschreven staan op het huisadres pas in aanmerking komen als blijkt uit de verklaring dat zij omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben.

Daarnaast zijn er sectoren, waarbij het kenmerkend is dat ondernemers een fysieke inrichting of fysieke productiemiddelen hebben buiten de woning. Voor deze sectoren is zo’n minimale omvang geen noodzakelijk criterium. Een voorbeeld zijn de auto- en motorrijschoolhouders die veelal op hun huisadres geregistreerd staan maar omvangrijke lasten dragen voor hun lesvoertuig(en). Op deze manier, met op de sector toegesneden criteria, en waar nodig een eigen DGBI / 20094755 verklaring van de ondernemer, wordt het oogmerk van de regeling bereikt met behoud van geautomatiseerde verwerking.

Gemeente Zaanstad
Bij de gemeente Zaanstad kan vanaf 23 maart ondersteuning worden aangevraagd op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dit kan door het invullen van een tweetal formulieren. Voor toegang tot de website waar de formulieren zijn opgenomen klik hier.

Tot en met 6 april stuurt de gemeente Zaanstad geen nieuwe belastingaanslagen. Ook stelt ze alle invorderingsacties uit. Het gaat om alle belastingen die op de gecombineerde aanslag staan. Zoals de onroerendezaak belasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. En de belastingen die op ondernemers gericht zijn zoals toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting en – opbrengsten, marktgelden en de BIZ. De gemeente besluit nog of en hoe de maatregel wordt verlengd.

Alle ondernemers die panden huren van de gemeente krijgen bericht. Gedurende de periode dat zij op last van de regering gedwongen zijn om hun zaak te sluiten, verleent de gemeente uitstel van betaling van de huur.

De gemeente betaalt uitstaande facturen aan ondernemers zo snel mogelijk.
Zie ook de website van de gemeente.

Gemeente Amsterdam
Bij de gemeente Amsterdam vul je de checklist in. De gemeente stuurt dan een aanmeldingsformulier voor de regeling.

Voor uitstel van gemeentebelastingen Amsterdam kijk je hier.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL) max € 50.000
Deze regeling is nieuw per juni. De regeling biedt een tegemoetkoming in de vaste lasten ten behoeve van de hardst geraakte MKB ondernemingen zoals horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, podia en theaters, waarvan een aantal sectoren ook in de zomer nog gesloten blijft. De vergoeding is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving en bedraagt maximaal € 50.000 voor een periode van 4 maanden.

De vergoeding is vrijgesteld van belastingheffing (net als de TOGS). Op 20 mei was aangegeven dat deze regeling gold voor een bedrag van € 20.000, voor een periode van 3 maanden. Per 28 mei is dit aangepast naar maximaal € 50.000 voor een periode van 4 maanden.

De regeling is van toepassing op dezelfde sectoren die onder de TOGS vielen. Toegang tot de regeling begint bij een omzetverlies van ten minste 30%.

Deze regeling wordt uitgevoerd door RVO.


 

 

Terug
Webdesign door Lined webdevelopment
www.duidelijk.ac gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.duidelijk.ac toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren