Accountants BV
Amsterdam | Zaanstad | info@duidelijk.ac | 075 76 00 800
LoginZelfstandigen/ gemeenteloket

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Het kabinet heeft besloten om de TONK te verlengen tot en met het derde kwartaal 2021.

Per 9 december 2020 heeft het kabinet aangekondigd geld vrij te maken voor een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Dit is voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. De verwachting is dat 1 februari 2021 de uitwerking met gemeenten van de TONK gereed is. Deze regeling zal gaan gelden van 1 januari 2021 tot en met  30 juni 2021. De verwachting is dat de TONK is aan te vragen vanaf 1 maart 2021.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Voor gehuwden gaat dat om een bedrag van € 1.500 netto, voor alleenstaanden gaat het om een bedrag van € 1.050 netto Ook DGA's kunnen een beroep doen op deze regeling als zij aan de voorwaarden voldoen.

Let op: Vraag de regelingen alleen aan als je aan de voorwaarden voldoet. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. Voor het overige geldt voor gemeenten een terugvorderingsbevoegdheid. Voor inkomensondersteuning moet de zelfstandige aangeven - dat zij verwachten - dat als gevolg van de coronacrisis het inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente. Er vindt controle en verrekening plaats. 

De Tozo regeling is tot op heden een paar keer verlengd. Bij iedere verlening zijn de voorwaarden iets aangepast. Hieronder tref je een toelichting aan op de diverse regelingen. Hierbij is de meest recente informatie bovenaan vermeld.

Tozo 5
Subsidieperiode 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021

De voorwaarden voor het recht op uitkering wijzigen niet. Wel is besloten om in de Tozo een aanvullende informatieplicht voor ondernemers op te nemen. Gemeenten bepalen zelf of ze van deze informatieplicht gebruik maken en hoe ze deze – binnen de wettelijke kaders – in willen richten.

Tozo 4

Subsidieperiode 1 april 2021 tot 1 juli 2021

De voorwaarden van Tozo 3 gelden ook voor Tozo 4.
Ook in de Tozo 4 die ingaat op 1 april 2021 wordt de mogelijkheid van aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand opgenomen. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021)
 

Tozo 3
Subsidieperiode 1 oktober 2020 tot en met 1 juli 2021

Na 1 oktober kun je als zelfstandig ondernemer Tozo 3 aanvragen bij de woongemeente. Als je al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kun je een verkort aanvraagformulier indienen zodra de woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. De Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. Hiervoor dient bij de aanvraag te worden aangegeven of de situatie sinds de vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Houd de website van de gemeente in de gaten voor meer informatie.

De belangrijkste wijzigingen:
 • Verlenging Tozo tot 1 april 2021
 • Gemeenten bieden extra ondersteuning aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.
Voor wie is Tozo 3
 • Tozo 3 is er voor de zelfstandig die:
  • een huishoudinkomen heeft onder het sociaal minimum, en/of
  • wiens bedrijf liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis, en
  • aan de voorwaarden voldoen.

Waar en wanneer kun je Tozo 3 aanvragen
 • Tozo 3 loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021
 • Aanvraag gebeurt via de woongemeente.
De Tozo 3 wordt verlengd tot 1 april 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Terugwerkende kracht niet altijd volledig mogelijk
Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer je bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient dan kun je de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020. Dit heeft te maken met de wens om aanvragen verspreid over de aanvraagperiode te laten binnenkomen, zodat piekbelasting van de uitvoering zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraag je bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan kun je deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

Het is met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Vanaf 1 februari 2021 geldt dat de Tozo 3 uitkering kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorgaande maand. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer de Tozo uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021.

Tozo 2
Subsidieperiode 1 juni tot en met 1 oktober 2020

De belangrijkste wijzigingen:
 • Het partnerinkomen telt mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de aanvullende uitkering levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum ligt.
 • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jou persoonlijk, de onderneming of één van de vennoten.
Voor wie is Tozo 2
Tozo 2 is er voor de zelfstandig die:
 • een huishoudinkomen heeft onder het sociaal minimum, en/of
 • wiens bedrijf liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis, en
 • aan de voorwaarden voldoen.
Waar en wanneer kun je Tozo 2 aanvragen
 • De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Aanvragen kan, met terugwerkende kracht, in de periode 1 juni t/m 30 september 2020.
 • Aanvraag gebeurt via de woongemeente.

Tozo 1
Subsidieperiode 1 maart tot en met 31 mei

 • De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bevat de volgende elementen:
 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500 per maand (netto).
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-, tegen een rente van 2%.  
 • De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. De lening kan binnen vier weken worden verstrekt.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden.
 • Er is in deze tijdelijke regeling in de eerste tranche (eerste 3 maanden) geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.
 • De uitkering telt gewoon mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen. 
Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Voorwaarden Bbz
De regeling is geënt op de systematiek van de Bbz (Bijzondere bijstand zelfstandigen) dit betekent dat:
 • Je in Nederland moet wonen en je onderneming in Nederland gevestigd moet zijn.
 • Je moet in 2019 hebben voldaan aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar, ofwel gemiddeld 23,5 uur per week aan de onderneming besteden).
 • Is de onderneming na 1 januari 2019 gestart? dan moet je in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in je bedrijf gewerkt hebben.
 • Voor een DGA komt daarbij dat hij alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • Je voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief moet zijn geweest als zelfstandige en moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Op 24 april is besloten dat ondernemers in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed, ook als ze die gelet op de coronacrisis niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor seizoengebonden ondernemers zal een aanvullende regeling worden getroffen. Zij worden geacht het aantal uren te hebben besteed in deze periode zoals zij dat ook in andere jaren plegen te doen. De ondernemer kan dan met behulp van de administratie van vorig jaar inschatten hoeveel uren hij aan de onderneming heeft besteed in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019 en zo ook beoordelen of hij in 2020 aan het urencriterium voldoet

Tozo niet belast
De Tozo is niet belast met inkomstenbelasting.

Verrekening inkomsten met Tozo
In de periode waarover Tozo is aangevraagd worden betalingen van facturen voor eerder verricht werk buiten beschouwing gelaten. Dit meldt Staatssecretaris van Ark in zijn brief aan de tweede kamer op 24 april 2020. Alleen inkomen dat betrekking heeft op de periode waarover Tozo wordt aangevraagd wordt in aanmerking genomen. Bij inkomen uit arbeid is de periode waarop het inkomen betrekking heeft de periode waarin de arbeid, waaruit dat inkomen is verkregen, is verricht. Een factuur die betaald wordt in maart, maar waarvan het werk is verricht in februari, wordt dus niet betrokken bij het berekenen van de Tozo-uitkering.

Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium
Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor het 4e kwartaal 2020 geldt deze versoepeling uitdrukkelijk niet.
Voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 zal de Belastingdienst er wederom van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. In het licht van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen wordt een verlening van de versoepeling van het urencriterium na 1 juli 2021 niet langer noodzakelijk geacht. Vanaf 1 juli 2021 tellen enkel de uren die de ondernemers daadwerkelijk aan hun ondernemingen besteden mee voor het urencriterium.

Gemeente Zaanstad
Bij de gemeente Zaanstad kan vanaf 23 maart ondersteuning worden aangevraagd op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dit kan door het invullen van een tweetal formulieren. Voor toegang tot de website waar de formulieren zijn opgenomen klik hier.

Tot en met 6 april stuurt de gemeente Zaanstad geen nieuwe belastingaanslagen. Ook stelt ze alle invorderingsacties uit. Het gaat om alle belastingen die op de gecombineerde aanslag staan. Zoals de onroerendezaak belasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. En de belastingen die op ondernemers gericht zijn zoals toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting en – opbrengsten, marktgelden en de BIZ. De gemeente besluit nog of en hoe de maatregel wordt verlengd.

Alle ondernemers die panden huren van de gemeente krijgen bericht. Gedurende de periode dat zij op last van de regering gedwongen zijn om hun zaak te sluiten, verleent de gemeente uitstel van betaling van de huur.

De gemeente betaalt uitstaande facturen aan ondernemers zo snel mogelijk.
Zie ook de website van de gemeente.

Gemeente Amsterdam
Bij de gemeente Amsterdam vul je de checklist in. De gemeente stuurt dan een aanmeldingsformulier voor de regeling.

Voor uitstel van gemeentebelastingen Amsterdam kijk je hier.

 

 

Terug
Webdesign door Lined webdevelopment
www.duidelijk.ac gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.duidelijk.ac toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren