Accountants BV
Amsterdam | Zaanstad | info@duidelijk.ac | 075 76 00 800
LoginLoonsubsidie (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid
De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en een flexibel contract doorbetalen.

De NOW regeling is tot op heden 3 x verlengd. Bij iedere verlening zijn de voorwaarden iets aangepast. Hieronder tref je eerst een toelichting aan op de wijze van vaststelling van de subsidie en de benodigde verklaringen. Vervolgens worden de diverse regelingen toegelicht. Hierbij is de meest recente informatie bovenaan vermeld.

Voorschot, afrekening en Accountantsverklaring
UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming verstrekken (in elk geval 80% van het aangevraagde bedrag). Achteraf wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld op basis van een subsidieverantwoording. De definitieve tegemoetkoming wordt vastgesteld aan de hand van een opgave van de werkgever, die is gebaseerd op de werkelijke omzetdaling en de werkelijke loonsom. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Vervolgens zal UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. UWV streeft er naar de afrekeningen zoveel mogelijk binnen 22 weken te laten plaatsvinden. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket. 

Bij voorschotten vanaf €20.000 of subsidies vanaf  €25.000 wordt een  "verklaring van een derde" gevraagd ter bevestiging van de omzetdaling. Bij voorschotten vanaf  €100.000 of subsidies vanaf €125.000 is een accountantsverklaring vereist bij de afrekening.
De richtlijnen voor de accountantsonderzoeken zijn middels accountantsprotocollen van het ministerie van SZW en standaarden van de NBA nader vastgesteld.

Hieronder is schematisch weergegeven wanneer de verantwoording en een eventuele verklaring dienen te zijn ingeleverd.

NOW 3
Subsidieperiode 1 oktober 2020 tot en met 1 juli 2021

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De belangrijkste wijzigingen:
 • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden)
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. 
 • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
 • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
 • Introductie van een inspanningsverplichting voor de werkgever om werknemers die afvloeien naar nieuw werk te begeleiden
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon (€ 4.845 per maand).
Voorwaarden NOW 3
In het eerste tijdvak geldt de regeling voor alle werkgevers met een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 20%, als zij verder ook aan de voorwaarden voldoen.
Vanaf het tweede tijdvak – vanaf januari – wordt dit verhoogd naar 30%.

De NOW 3 biedt per periode in kleine stapjes ruimte voor een dalende loonsom zonder dat dit leidt tot een korting op de subsidie. De referentiemaand voor alle drie de tijdvakken vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 is juni 2020.

De werkgever is verplicht om in het tijdvak waarin hij subsidie heeft aangevraagd contact op te nemen met UWV via de UWV telefoon NOW (over van werk naar werk begeleiding) als hij gedurende dat subsidietijdvak voor een of meerdere van zijn werknemers een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient bij UWV.

NOW 3 gebruiken na NOW 1 en/of 2
Voor deelname aan NOW 3 per 1 oktober maakt het niet uit of u eerder wel of niet hebt deelgenomen aan NOW-regelingen. De referentieperiode dient wel steeds aan te sluiten op de referentieperiode van de vorige regeling.

Looptijd NOW 3
NOW 3 loopt vanaf 1 oktober in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021.

Wanneer aanvragen
Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen.

Vergoedingspercentage en verlaging van de loonsom
De werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen, waarbij het maximale vergoedingspercentage het percentage van de totale loonsom is in geval van een omzetverlies van 100%. Dit vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam afgebouwd. Die afbouw ziet er als volgt uit: In het eerste tijdvak - vanaf 1 oktober - bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, in het tweede tijdvak 70% en in het derde tijdvak 60%. Tegelijkertijd wil het kabinet werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden een deel van de loonsom te laten dalen, zonder een verlaging van de subsidie.  Het vrijstellingspercentage is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan dalen zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

De (vrijwillige) daling van de loonsom kan op verschillende manieren tot stand komen. Denk aan natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. Individuele afspraken over het loon zijn niet gekoppeld aan de aanvraag van de subsidie. Ze kunnen mogelijk in onderling overleg tussen werkgever en werknemer tot stand komen, mits aan de juridische voorwaarden voor een dergelijke afspraak is voldaan. De korting die in de NOW 2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

Maximaal te vergoeden loon per werknemer
Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken van 3 maanden (oktober/november/december en januari/februari/maart) gelijk zijn aan de NOW 1 en 2, namelijk maximaal 2x het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het 3e tijdvak (april/mei/juni) zal dit worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Daarmee komt de situatie tijdens het laatste tijdvak meer op een lijn met de gebruikelijke sociale zekerheid.

NOW 2
Subsidieperiode 1 juni tot en met 30 september 2020

De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 4 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom + 40% opslag voor sociale lasten, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt dan vastgesteld over een viermaands periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode (NOW1.0), maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De belangrijkste wijzigingen:
 • Verlenging NOW tot 1 oktober 2020
 • De tweede subsidieperiode beslaat 4 maanden in plaats van 3 maanden
 • verbod op uitkering van dividenden en bonussen en op de inkoop eigen aandelen voor de jaren 2020 en 2021De opslag op de loonkosten gaat van 30% naar 40%
 • De korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag blijft, maar gaat van 150% naar 100% van de loonsom. Bedrijven die 20 of meer werknemers willen ontslaan, moeten de vakbonden of personeelsvertegenwoordiging hierbij betrekken. Gebeurt dit niet, dan kunnen bedrijven 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag.
 • Werkgevers zijn verplicht hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen.
Voor de werkgever geldt een inspanningsverplichting ter stimulering van bij- of omscholing. Ter ondersteuning komt het kabinet met een crisispakket "NL leert door". Dit pakket heeft als doel mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt.

Voor wie is NOW 2
Alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%, als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tot wanneer loopt NOW 2
NOW 2 is aan te vragen vanaf 6 juli tot en met 31 augustus en loopt over de maanden juni, juli, augustus en september

Omzetdaling
Voor de verlenging van de regeling geldt hetzelfde voor de periode juni tot en met september als bij NOW 1. Als verlenging wordt aangevraagd, dan dient de tweede referentieperiode aan te sluiten op de eerste referentieperiode.

Let op: Als er tevens sprake is van een subsidie op grond van de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) dan wordt dit beschouwd als omzet voor de NOW subsidie.

NOW 1
Subsidieperiode 1 maart tot en met 31 mei 2020

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Vanaf 6 april tot 31 mei kunnen bedrijven een aanvraag op basis van de eerste ronde maatregelen indienen bij UWV. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. 

Omzetdaling
De omzetdaling wordt afgemeten aan de totale omzet uit 2019 gedeeld door vier. De omzet in maart-april-mei 2020 wordt vergeleken met een kwart van de jaaromzet van 2019. Is de omzet in de maanden maart-april-mei 2020 lager dan een kwart van de jaaromzet van 2019, dan is er sprake van omzetverlies. Als dit meer is dan 20% dan wordt voldaan aan de voorwaarde van omzetdaling. Het kan zijn dat de omzetverlaging pas later terug is te zien. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start. Een eenmaal gekozen referentieperiode kan achteraf niet meer worden aangepast. De loonsom waar de subsidie voor geldt, blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.

Is het bedrijf gestart na 1 januari 2019, dan is een andere berekening van toepassing. Uitgegaan wordt dan van de eerste dag van de kalendermaand na aanvang van de bedrijfsuitoefening tot 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met 3, ofwel de gemiddelde 3 maandelijkse omzet vanaf de startdatum.

Let op: Als er tevens sprake is van een subsidie op grond van de TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) dan wordt dit beschouwd als omzet voor de NOW subsidie.

Loonsom
Voor het bepalen van de loonsom worden de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Het is daarom belangrijk om op tijd aangifte loonheffingen te doen. De gegevens van de aangifte neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven in de eerste 3-maandsperiode (eerste tranche) dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarnaast geldt een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538,- per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Bij de vaststelling van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met een eventuele daling van de gemiddelde loonsom over de maanden maart tot en met mei ten opzichte van de loonsom over de maand januari, en in de tweede periode voor de maanden juni tot en met september ten opzichte van de maand maart. Hierbij vindt een korting op de subsidie plaats die wordt gebaseerd op 100% van de daling van de loonsom (ongeacht de daling van de omzet).

Indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hierbij zal de eventuele betaling van vakantiegelden uit de loonsom worden geëlimineerd.

TIP: De subsidie mag uitsluitend worden gebruikt voor de betaling van de loonkosten. Dat wil dus zeggen uit te betalen salaris + loonheffingen. De subsidie mag niet worden gebruikt voor andere kosten. We adviseren daarom om het ontvangen subsidiebedrag op een aparte bankrekening te storten en hiervan uitsluitend de loonkosten en de loonheffingen te betalen.

Niet voor DGA's
Deze regeling is ter dekking van de loonkosten van medewerkers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Op basis van de regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016, zijn de meeste DGA's hiervan uitgezonderd. In een enkel geval, wanneer de DGA toch verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (zoals bijvoorbeeld de WW), dan kan ook voor het salaris van de DGA een beroep worden gedaan op deze regeling. In het algemeen geldt dat pas als een DGA buiten zijn wil ontslagen kan worden. Meestal is dat bij DGA's niet aan de orde.

Flexibele krachten
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Hoogte van de loonsubsidie
De subsidie bedraagt 90% van de hierboven genoemde loonsom maal het percentage omzetverlies. Daarbij komt een opslag van 30% voor vakantiegeld, sociale lasten en pensioen. Hierbij geldt een maximum loon per werknemer van € 9.358 per maand. 

Aanvragen en uitbetalen
Het loket bij UWV is vanaf 6 april open. De aanvraagperiode voor de 1e tranche liep oorspronkelijk tot en met 31 mei 2020 en is verlengd tot 5 juni in verband met een wijziging van de criteria. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag. UWV verwacht dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan. Voor de vaststelling van de hoogte van dit voorschot wordt uitgegaan van de loonsom conform de loonaangifte van januari (respectievelijk maart) 2020.

De minister geeft binnen 13 weken een beschikking af waarin wordt vastgesteld:
 • de subsidieperiode
 • de hoogte van het subsidiebedrag en het voorschot
 • de verplichtingen waaraan de werkgever moet voldoen
 • de termijn waarbinnen de vaststelling van de subsidie moet worden aangevraagd
Deze beschikking moet je goed bewaren. Je accountant heeft deze nodig als hij of zij een verklaring moet afgeven bij de omzetdaling.

TIP: Als de liquiditeit het toelaat, is het verstandig de NOW aanvraag zo laat mogelijk in te dienen. Hoe later de aanvraag wordt ingediend, hoe meer informatie er beschikbaar is.

Overige voorwaarden
Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf om:
 • géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. 
 • het loon aan betrokken werknemers volledig door te betalen.
Wordt er toch ontslag aangevraagd op grond van bedrijfseconomische redenen of wordt het loon niet volledig doorbetaald, dan wordt de subsidie gekort. Ook zal bij de beoordeling van een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen worden meegewogen of ontslag kan worden voorkomen door een beroep op de NOW. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden. 

Ontslag leidt tot een korting op de subsidie die gebaseerd is op 150% van de loonsom van de ontslagen medewerker, ongeacht de daling van de omzet.

WW-premiedifferentiatie
Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Daarom is deze bepaling voor alle werkgevers opgeschort voor het kalenderjaar 2020. Dit betekent dat de lage WW-premie in 2020 niet hoeft te worden herzien bij overwerk.
  Terug
Webdesign door Lined webdevelopment
www.duidelijk.ac gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.duidelijk.ac toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren