Accountants BV
Amsterdam | Zaanstad | info@duidelijk.ac | 075 76 00 800
LoginLoonsubsidie (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Vanaf 6 april tot 31 mei kunnen bedrijven een aanvraag op basis van de eerste ronde maatregelen indienen bij UWV. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. 
Deze regeling is met 4 maanden verlengd, de aanvraag op basis van de tweede ronde maatregelen kan naar verwachting worden ingediend vanaf 6 juli tot en met 30 september.
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Bij verlenging gaan deze 24 weken lopen na afloop van de tweede subsidieperiode.

UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Omzetdaling
De omzetdaling wordt afgemeten aan de totale omzet uit 2019 gedeeld door vier. De omzet in maart-april-mei 2020 wordt vergeleken met een kwart van de jaaromzet van 2019. Is de omzet in de maanden maart-april-mei 2020 lager dan een kwart van de jaaromzet van 2019, dan is er sprake van omzetverlies. Als dit meer is dan 20% dan wordt voldaan aan de voorwaarde van omzetdaling. Het kan zijn dat de omzetverlaging pas later terug is te zien. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start. Een eenmaal gekozen referentieperiode kan achteraf niet meer worden aangepast. De loonsom waar de subsidie voor geldt, blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020. Voor de verlenging van de regeling geldt hetzelfde voor de periode juni tot en met september. Als verlenging wordt aangevraagd, dan dient de tweede referentieperiode aan te sluiten op de eerste referentieperiode.

Is het bedrijf gestart na 1 januari 2019, dan is een andere berekening van toepassing. Uitgegaan wordt dan van de eerste dag van de kalendermaand na aanvang van de bedrijfsuitoefening tot 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met 3, ofwel de gemiddelde 3 maandelijkse omzet vanaf de startdatum.

Loonsom
Voor het bepalen van de loonsom worden de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Het is daarom belangrijk om op tijd aangifte loonheffingen te doen. De gegevens van de aangifte neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven in de eerste 3-maandsperiode (eerste tranche) dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarnaast geldt een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538,- per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Bij de verlening (2e tranche) wordt een opslag gehanteerd van 40%.

Bij de vaststelling van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met een eventuele daling van de gemiddelde loonsom over de maanden maart tot en met mei ten opzichte van de loonsom over de maand januari, en in de tweede periode voor de maanden juni tot en met september ten opzichte van de maand maart.
Indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hierbij zal de eventuele betaling van vakantiegelden uit de loonsom worden geëlimineerd.

TIP: De subsidie mag uitsluitend worden gebruikt voor de betaling van de loonkosten. Dat wil dus zeggen uit te betalen salaris + loonheffingen. De subsidie mag niet worden gebruikt voor andere kosten. We adviseren daarom om het ontvangen subsidiebedrag op een aparte bankrekening te storten en hiervan uitsluitend de loonkosten en de loonheffingen te betalen.

Niet voor DGA's
Deze regeling is ter dekking van de loonkosten van medewerkers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Op basis van de regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016, zijn de meeste DGA's hiervan uitgezonderd. In een enkel geval, wanneer de DGA toch verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (zoals bijvoorbeeld de WW), dan kan ook voor het salaris van de DGA een beroep worden gedaan op deze regeling. In het algemeen geldt dat pas als een DGA buiten zijn wil ontslagen kan worden. Meestal is dat bij DGA's niet aan de orde.

Flexibele krachten
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Hoogte van de loonsubsidie
De subsidie bedraagt 90% van de hierboven genoemde loonsom maal het percentage omzetverlies. Daarbij komt een opslag van 30% (1e tranche) respectievelijk 40% (2e tranche) voor vakantiegeld, sociale lasten en pensioen. Hierbij geldt een maximum loon per werknemer van € 9.358 per maand. 

Aanvragen en uitbetalen
Het loket bij UWV is vanaf 6 april open. De aanvraagperiode voor de 1e tranche liep oorspronkelijk tot en met 31 mei 2020 en is verlengd tot 5 juni in verband met een wijziging van de criteria. Voor de 2e tranche kunnen aanvragen naar verwachting worden gedaan vanaf 6 juli tot en met 30 september. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag. UWV verwacht dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan. Voor de vaststelling van de hoogte van dit voorschot wordt uitgegaan van de loonsom conform de loonaangifte van januari (respectievelijk maart) 2020.

De minister geeft binnen 13 weken een beschikking af waarin wordt vastgesteld:
  • de subsidieperiode
  • de hoogte van het subsidiebedrag en het voorschot
  • de verplichtingen waaraan de werkgever moet voldoen
  • de termijn waarbinnen de vaststelling van de subsidie moet worden aangevraagd
Deze beschikking moet je goed bewaren. Je accountant heeft deze nodig als hij of zij een verklaring moet afgeven bij de omzetdaling.

TIP: Als de liquiditeit het toelaat, is het verstandig de NOW aanvraag zo laat mogelijk in te dienen. Hoe later de aanvraag wordt ingediend, hoe meer informatie er beschikbaar is.

Overige voorwaarden
Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf om:
  • géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. 
  • het loon aan betrokken werknemers volledig door te betalen.
Wordt er toch ontslag aangevraagd op grond van bedrijfseconomische redenen of wordt het loon niet volledig doorbetaald, dan wordt de subsidie gekort. Ook zal bij de beoordeling van een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen worden meegewogen of ontslag kan worden voorkomen door een beroep op de NOW. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden. 

Bij de eerste tranche leidt ontslag tot een korting op de subsidie van 150% van de loonsom van de ontslagen medewerker. In de tweede tranche is de korting beperkt tot 100% van de loonsom van de ontslagen medewerker. Bij ontslag in de tweede tranche van meer dan 20 personen, waarbij geen akkoord is bereikt met de vakbond, volgt een korting van 5% van het subsidiebedrag.

In de tweede tranche geldt tevens een verbod op uitkering van dividenden en bonussen en op de inkoop eigen aandelen voor de jaren 2020 en 2021.

Daarnaast geldt voor de werkgever een inspanningsverplichting ter stimulering van bij- of omscholing. Ter ondersteuning komt het kabinet met een crisispakket "NL leert door". Dit pakket heeft als doel mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt.

Accountantsverklaring
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Vervolgens zal UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. UWV streeft er naar de afrekeningen zoveel mogelijk binnen 22 weken te laten plaatsvinden. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket. 

Bij voorschotten vanaf  €100.000 of subsidies vanaf €125.000 is een accountantsverklaring vereist bij de afrekening. Bij voorschotten vanaf €20.000 of subsidies vanaf  €25.000 wordt een  "verklaring van een derde"gevraagd ter bevestiging van de omzetdaling. Vaststelling van de subsidie kan worden aangevraagd vanaf 7 oktober.

De richtlijnen voor de accountantsonderzoeken worden middels accountantsprotocollen van het ministerie van SZW en standaarden van de NBA nader vastgesteld. Verwachting is dat deze voor 1 augustus beschikbaar zijn. Terug
Webdesign door Lined webdevelopment
www.duidelijk.ac gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.duidelijk.ac toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren